Kalusugan at wellbeing

Hindi madaling magtrabaho sa barko dahil sa kaakibat na pisikal at emosyonal na mga hamon nito, kaya naman, di matatawaran ang kahalagahan ng pagiging malusog ng bawat seafarer. May iba’t ibang gabay para sa kalusugan na maaaring i-download mula sa aming website. Sadyang dinisenyo ang mga ito para ipaalam sa bawat seafarer kung paano makakaiwas sa sakit, kabilang na ang mga karamdamang may kinalaman sa lifestyle o buhay sa barko. Karamihan sa mga impormasyong ito ay mula sa Seafarers’ Health Information Programme (SHIP). Matatagpuan din sa www.seafarerswelfare.org/ship-shop ang ilan pang impormasyon mula sa programa na dinibelop naman para sa mga shipping company at health professional.

Nandito ang SeafarerHelp para sa iyo kung ikaw ay nababahala tungkol sa iyong kalusugan at kapakanan.

Contact us now: